DolfijnMail.nl - Algemene Voorwaarden


Door in te schrijven en het actief gebruiken van het DolfijnMail.nl programma gaat u akkoord met alle voorwaarden en condities die in deze overeenkomst worden genoemd. DolfijnMail.nl mag, op ieder moment, ervoor kiezen om dingen toe te voegen, te veranderen en/of te verwijderen (van gedeeltes) uit deze overeenkomst en worden veranderingen van kracht zonder vooraf de leden te hoeven informeren. Leden worden ge ïnformeerd over elke verandering van dit beleid via een email, verstuurd naar hun primaire contactemailadres dat is opgegeven tijdens het inschrijven bij DolfijnMail.nl. Als een wijziging onacceptabel voor u is, bestaat er slechts de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen. Als u vervolgens blijft deelnemen aan het DolfijnMail.nl programma nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de verandering in onze overeenkomst, is deze nieuwe overeenkomst bindend.


Verantwoordelijkheid van de Leden:
U moet minimaal 16 jaar zijn of ouder om te mogen deelnemen aan dit programma.
Ons programma is enkel open gesteld voor mensen uit Nederland en België.

U gaat ermee akkoord dat u gebruik moet maken tijdens het inschrijven van uw eigen naam en email adres, het aannemen van een valse identiteit wordt gezien als fraude en kan leiden tot het deactiveren van het account. U mag niet meerdere keren inschrijven met verschillende emailadressen. Uw computer mag niet ook door een ander persoon gebruikt worden die ook een account heeft bij DolfijnMail.nl .

Frauderen, valsspelen, smaad of een andere vorm van manipulatie in de richting van DolfijnMail.nl is verboden. Wanneer dit wel het geval is wordt het desbetreffende lid uitgesloten van deelname, zullen zijn verdiensten komen te vervallen en zullen zijn/haar gegevens mogelijk worden doorgespeeld naar de autoriteiten.

Tevens zullen wij een IP blokkade voor dat lid op onze site zetten zodat men geen toegang meer heeft tot de site.

U zult de combinatie van uw emailadres/wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot uw account, het is jouw verantwoordelijkheid om deze informatie geheim te houden, u mag deze informatie veranderen door in uw account in te loggen en naar de link "Profiel" te gaan.


Wij laten het niet toe dat leden hun account verkopen of weggeven.
Indien een lid zijn/haar account verkoopt aan derden zal het account definitief geblokkeerd worden op DolfijnMail.nl

Als er zich een geval van fraude, systeemmisbruik of enige activiteit verondersteld als onbehoorlijk of illegaal door DolfijnMail.nl wordt ontdekt, resulteert dit in verwijdering van het lid en eventueel gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen. Iedere stap die leidt tot het verkrijgen van een bevestigingsmail om credits te ontvangen in uw account kan leiden tot uitsluiting.

U moet het email account behouden dat u gebruikte tijdens inschrijving bij DolfijnMail.nl.
U gaat er mee akkoord om email advertenties te ontvangen van DolfijnMail.nl met een maximum van (10) per dag.

Als zich het feit voordoet dat uw emailaccount geblokkeerd is of afgesloten voor berichten van DolfijnMail.nl , zal uw account worden verwijderd. Met name gebeurt dit bij emailaccounts die regelmatig vol zijn. Het sturen van SPAM naar ons resulteert automatisch in het verwijderen van het account en de aanspraak op de verdiensten tot en met de datum van verwijdering.

Auto-responses worden ook onmiddellijk inactief gezet.

De relatie tussen beide partijen:
Het lid en DolfijnMail.nl zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst leidt tot wat voor partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een verhouding werknemer/werkgever tussen jou en DolfijnMail.nl dan ook. U moet begrijpen dat u niet de mogelijkheid hebt om aanbiedingen te doen of te accepteren of te vertegenwoordigen namens DolfijnMail.nl. U mag geen beloftes doen, niet op uw site of waar dan ook, dat iets uit dit onderdeel zal tegenspreken. U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van wat voor belastingen dan ook over het geld dat u verdient met deelname aan dit programma.

Beperking van aansprakelijkheid:
DolfijnMail.nl is niet aansprakelijk voor verloren gegane verdiensten, verloren gegane kansen of iedere andere directe of indirecte, speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade voortkomende uit of verband houdende met de overeenkomst van het DolfijnMail.nl programma, ook al is DolfijnMail.nl op de hoogte gebracht omtrent de mogelijkheid van eventuele schade. Derhalve, DolfijnMail.nl beperkt de verantwoordelijkheid die ontstaat onder deze overeenkomst en zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag aan totale beloningen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan jou krachtens deze overeenkomst.

Betalingen:
Leden verdienen door het ontvangen van betaalde emails en het bezoeken van de website van de adverteerder nadat ze hun leden ID in de daarvoor bestemde pagina hebben ingevoerd op de website van DolfijnMail.nl . Leden kunnen verdienen door nieuwe leden lid te maken van het DolfijnMail.nl programma. Leden verdienen een percentage van de advertentieopbrengsten verdiend door DolfijnMail.nl

DolfijnMail.nl zal leden betalen als hun saldo het minimum uitbetaalbedrag heeft bereikt, vastgesteld is door DolfijnMail.nl Op het moment dat dit bedrag is bereikt , kan het lid om een uitbetaling verzoeken. Je hebt ook de mogelijkheid om je verdiensten in te wisselen om bij ons te adverteren.

Spam:
U mag uw referral link niet promoten middels ongevraagde email (zgn. SPAMMING), newsgroep postings, of welke andere methode van massacommunicatie dan ook. Het niet nakomen hiervan leidt tot directe verwijdering van het lidmaatschap van DolfijnMail.nl en kan leiden tot gerechtelijke stappen. DolfijnMail.nl steunt ontegenzeggelijk de Anti-Spamming wetgeving. Spamming is een ernstig vergrijp. Ieder lid dat gepakt wordt met Spamming zal niet alleen zijn account direct verliezen, maar ook zijn verdiensten uit het verleden, heden en in de toekomst, maar zal ook verantwoordelijk gehouden worden voor Spamming. Ook zullen wij meewerken met de overheid en onderzoeken die voortkomen uit het Spamming incident. DolfijnMail.nl kan uw gegevens overleggen aan uw ISP. Meerdere inschrijvingen zullen resulteren in het direct verwijderen van alle betrokken accounts. Meerdere keren aanmelden vanaf dezelfde computer wordt tevens gezien als fraude. DolfijnMail.nl zal kosten in rekening brengen en de verdiensten terugvorderen voor de meerdere aanmeldingen.